Badge

הגנת מענית עמדה קדומנית בשומרון

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

עם פרוץ המהומות בחודש דצמבר 1947, היה קיבוץ מענית הנקודה היהודית הקיצונית ביותר במזרח השרון הצפוני. מענית נמצאת למרגלות גבעות השומרון ושוכנת בראש גבעה הבולטת בשטח.

הקיבוץ הותקף פעמים רבות בתקופת מלחמת הקוממיות, תחילה על ידי מאות רבות של אנשי כנופיות מכפרי הסביבה מאזור ואדי ערה ולאחר פלישת צבאות ערב, הותקפה מענית גם על ידי הצבא העיראקי, בסיוע המקומיים. קרבות עזים התחוללו מסביב למשק אשר רבים מבתיו נהרסו בקרבות.

ב- 18.7.48, יום לפני ההפוגה השנייה, התחולל קרב עז ביותר. בקרב זה השתתפו לוחמי חטיבת "אלכסנדרוני", חברי קיבוץ מענית וחברים ממשקים סמוכים. הקרב התנהל תחת הפגזה כבדה והאויב התקדם עד גדרות הקיבוץ והונס, בעזרת לוחמי אלכסנדרוני שהוחשו למקום.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!