Badge

קרבות החטיבה

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

קרבות החטיבה מתחלקים לשתי תקופות: עד להקמת המדינה ולאחריה.

בתקופה הראשונה פעלה החטיבה בגזרתה. יחידות מהחטיבה השתתפו גם בקרבות ובמבצעים בגזרות אחרות. בתקופה זו נהדפו התקפות על ישובים עבריים, פוצצו גשרים, תחבורה ערבית הותקפה כגמול על הפגיעה בתחבורה העברית, כפרי האויב הותקפו ואף נכבשו בעקבות הפינוי הבריטי, לקראת מועד סיום המנדט.יצויין, כי בתקופה זו לא פונה ולא נפל בידי האוייב, אף לא יישוב אחד, למעט הישוב גאולים שנכבש בחלקו על ידי העיראקים, וגם זאת רק לזמן קצר.

לאחר פרוץ המלחמה, פעלו גדודי החטיבה גם בגזרות אחרות, בצפון הארץ ובדרומה ותחת פיקוד של חטיבות אחרות.

ההגנה על כפר יעבץ
הפשיטה על סלמה
מגדיאל והפשיטה על ביר עדס
קרבות משמר העמק
כיבוש מחנה תל ליטוינסקי (תל השומר)
מבצע חמץ - כיבוש איזור אור יהודה
כפר קרע
קרבות רמת הכובש
מבצע מדינה - כיבוש כפר סבא הערבית
מבצע נמל - פתיחת הכביש לחיפה
מבצע בן נון - קרבות לטרון
גאולים
כיבוש קאקון
מבצע דני
מבצע בתק - ראש העין ומגדל צדק
קרבות קולה
הגנת מענית עמדה קדומנית בשומרון
מבצע שוטר - כיבוש כפרי המשולש הקטן
מבצע חיסול - כיס פלוג'ה
חירבה סיקה
מבצע עובדה - עין גדי


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!