Badge

מבנה החטיבה

דף השער
תולדות החטיבה
מפקדי החטיבה
מבנה החטיבה
מצבת הנשק
מרחב החטיבה
קרבות החטיבה
אנדרטאות
יד לנופלים
עמותת אלכסנדרוני
הסיפור על טנטורה
פרשת אלטלנה
המנון אלכסנדרוני

Structure
מפקדת חטיבת אלכסנדרוני הוקמה כדוגמת מטה הבריגדה המוגברת הבריטית, שאומץ על ידי רוב החטיבות במלחמת העצמאות. ללא סגן או ראש מטה, אלא בראשות שני ראשי אגפים, מבצעים ומנהלה. לכל אגף היו כפופים קצינים שהיו אחראים לנושאים מבצעיים או מנהלתיים. במבנה זה חל שינוי, כאשר באפריל 1948 הוקמה מפקדת מחוז, כפופה למפקדת החטיבה, שפיקדה על הנפות. בכל נפה הוקם גדוד חיל משמר (מופיע בתרשים). החל מאוגוסט 1948 חדלה החטיבה להיות קשורה למרחב. הוקמה מפקדת "חזית ב'", שפקדה על המחוז וגדודי החי"ם.


Gun Valid XHTML 1.0! Valid CSS!